[ Kinh nghiệm wordpress ]

Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7#wordpress #centos7lamp #ITsharenvpchannel
Hướng dẫn cài đặt WordPress ON Centos 7 (LAMP) | Install WordPress on Cetnos 7
#———————————————————
#–CREATE BY IT SHARE NVP
#–DATE: 2019-08-25
#–Install WordPress 5 with Apache, MariaDB 10 and PHP 7 on CentOS 7
#———————————————————
1. Setup LAMP
—Cài linux
—Apache, nigx
—Mysql -mariadb
—php7
—yum -y install
—yum install yum-utils
—yum-config-manager –disable remi-php54
—yum-config-manager –enable remi-php73
—yum install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt
—MSYQL-MariaDB
—Start và cài đặt
# systemctl start mariadb
# mysql_secure_installation
—Webserver Apache
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd
–Tạo user và db wordpress
mysql -u root -p
CREATE DATABASE itsharenvp;
## Creating new user ##
CREATE USER [email protected] IDENTIFIED BY “password”;

## Grant privileges to database ##
GRANT ALL ON itsharenvp.* TO [email protected];

## FLUSH privileges ##
FLUSH PRIVILEGES;

## Exit ##
#———————————————————
2. Setup WordPress
–yum install wget -y
–cd /tmp && wget
–tar -xvzf latest.tar.gz -C /var/www/html
–chown -R apache:apache /var/www/html/wordpress
–vim (nano) /etc/httpd/conf/httpd.conf
–Tạo vhost
file vhost
Mo vhsot nhé: chổ này youtube không cho sài thẻ
ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/html/wordpress
ServerName viettechgroup.vn
ServerAlias www.viettechgroup.vn
ErrorLog /var/log/httpd/viettechgroup.vn-error-log
CustomLog /var/log/httpd/viettechgroup.vn-acces-log common
End VirtualHost
–Restart webserver httpd
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
–Tiến hành khai báo
–Web

#———————————————————

3. Cấu hình 1 số cái
–review sơ qua
–cách post bài
–applied themes
–menu

Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi.
Hẹn gặp lại các bạn các video clip sau.

Nguồn: https://grenadesandwich.com/

Xem thêm: https://grenadesandwich.com/kinh-nghiem-wordpress/

Tags: ,,,,,,

Phương Nguyễn

3 Bình luận

  1. Thời buổi hiện nay đúng là cái gì cũng phải online chứ gặp nhau dịch bệnh chết, cảm ơn clip hữ ích

  2. Hướng dẫn cần thiết cho những người mới làm Youtube cảm ơn anh nhé

  3. Hì admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *